top of page

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1. Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Magiclean en haar klanten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Door gebruik te maken van de diensten van Magiclean stemt de klant in met deze voorwaarden.

 

Facturatie en betaling

2.1. Alle facturen worden opgesteld in euro (€) en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders vermeld op de factuur.

2.2. Betaling dient te geschieden op de door Magiclean aangegeven bankrekening, onder vermelding van het factuurnummer.

2.3. Bij gebreke van tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 9% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling. Een bijkomende administratieve kost van 25 euro zal worden toegevoegd aan de eerste aanmaning.

2.4. Alle kosten die verband houden met de invordering van openstaande factuurbedragen, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant.

2.5. Klachten met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend binnen 7 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

2.6. Alle prijzen vermeld in onze communicatie en offerte zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Btw wordt toegevoegd aan het totaalbedrag conform de geldende wetgeving.

Eigendomsvoorbehoud

3.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Magiclean totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

3.2. Het risico met betrekking tot de geleverde goederen gaat over op de klant op het moment van levering.

Aansprakelijkheid

4.1. Magiclean is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Magiclean. 

4.2. Magiclean is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of indirecte schade, zoals gederfde winst, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking of immateriële schade.

4.3. Magiclean kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door slecht onderhoud, ouderdom, gebreken, niet conforme installaties etc. tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Magiclean.

Overmacht

5.1. In geval van overmacht is Magiclean gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

5.2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, natuurrampen, stakingen, technische storingen, overheidsmaatregelen en andere omstandigheden die buiten de controle van Magiclean liggen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

6.1. Op alle overeenkomsten tussen Magiclean en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

6.2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin Magiclean is gevestigd.

 

Intellectuele eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten, producten, ontwerpen, documentatie en andere materialen die door Magiclean worden verstrekt, blijven eigendom van Magiclean of haar licentiegevers.

7.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magiclean enig materiaal te kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen of op enige andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen.

Privacy

8.1. Magiclean verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant stemt in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

8.2. Magiclean zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen en aanvullingen

9.1. Magiclean behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten na schriftelijke mededeling aan de klant met inachtneming van een redelijke termijn.

 

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met eventuele schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen Magiclean en de klant, vormen de volledige overeenkomst tussen beide partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.

 

 

Magiclean

Kernenergiestraat 19 bus 1122

2610 Wilrijk

België

BTW Nr.: BE0793 432 977

Website: www.magiclean.be

Email : info@magiclean.be

 

Laatst bijgewerkt: 15 mei ’23

Banner FB_edited.jpg

€4,5
€5

bottom of page